Vedtægter


PFFL har fået flere nye vedtægter pr. januar 2024. Find referatet af Generalforsamlingen 2024 under Bestyrelsesarbejdet i Medlemsportalen.

Åbn vedtægterne som PDF-dokument via linket, eller læs dem herunder


Navn og hjemsted: 

Patientforening For Funktionelle Lidelser (PFFL) 

Kongensgade 11, st.tv, 4100 Ringsted 

§1 

Stk. 1:      Foreningens navn er Patientforeningen For Funktionelle Lidelser (PFFL) 

Stk. 2:      Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 

Målgruppe og formål 

§2 

Stk. 1:      PFFL’s målgruppe er personer med Funktionelle Lidelse (FL), personer der tidligere har haft FL og personer som har mistanke om FL, samt deres pårørende.  

Stk. 2:      PFFL skal være et solidt netværk, som kan yde personer med Funktionel Lidelse (FL) og deres pårørende støtte, samt give dem kvalificeret vejledning før og efter deres kontakt med et behandlingscenter. PFFL skal desuden arbejde for at udbrede kendskabet til FL i den brede befolkning, herunder at fremme aftabuisering af diagnosen. 

Stk. 3:      PFFL driver patientpolitik og er partipolitisk uafhængig. 

Stk. 4:      Målsætningen søges navnlig opfyldt ved 

  • at tilbyde alle personer med berøring med FL et inkluderende netværk i form af fysiske møder og en digital brugerflade, samt telefonrådgivning, 
  • at give målgruppen kvalificerede anbefalinger til behandlere, offentlige såvel som alternative,  
  • at sprede information om FL ved afholdelse af kurser, seminarer, udsendelse af nyhedsbreve og lign., 
  • at samarbejde med andre patientorganisationer, her i landet og fra udlandet, 
  • at støtte Forskning i FL på alle niveauer, 
  • at samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder og behandlingscentre mhp. at holde målgruppen opdateret om nyeste viden om dansk og udenlandsk forskning i FL, samt danske behandlingstilbud, samt  
  • at udbrede kendskabet til FL i den brede befolkning gennem tilstedeværelse i medierne. 

Stk. 5:      Alle aktiviteter nævnt i §2, stk. 4 kan altid begrænses uden nedre grænse af hensyn til enhver tid siddende bestyrelses overskud samt mængden af frivillig arbejdskraft, og PFFL består derfor ikke i kraft af nogen konkrete aktiviteter.  

Medlemmer 

§3

Stk. 1:      Som medlemmer af PFFL kan optages såvel enkeltpersoner som firmaer, institutioner og foreninger, der vil arbejde for og støtte PFFL’s formål. 

Stk. 2:      Et medlemskab har effekt fra foreningens modtagelse af betaling for medlemskabet. Alle medlemmer optages på en medlemsliste. 

Stk. 3:      For medlemmer, der trods påkrav herom ikke betaler forfaldent kontingent, ophører medlemskabet uden videre ved udløb af medlemmets hidtidige medlemsperiode. 

Stk. 4:      Medlemmer hæfter ikke for evt. gæld i PFFL 

Generalforsamlingen 

§4 

Stk. 1:      PFFL’s øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af samtlige medlemmer af PFFL.

§5 

Stk. 1:      Generalforsamlingen afholder ordinært møde hvert år i første kvartal af året med følgende dagsorden som faste punkter: 

1)    Valg af dirigent. 
2)    Valg af referent. 
3)    Beretning om PFFL’s virksomhed til godkendelse. 
4)    Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
5)    Forslag fra bestyrelsen og medlemmer af generalforsamlingen. 
6)    Fastsættelse af kontingent 
7)    Valg til bestyrelsen jf. § 8. 
– I lige år: Formand, IT ansvarlig og kommunikationsansvarlig. 
– I ulige år: Næstformand, kasserer samt 1. og 2. suppleant. 
8)    Valg af revisor. 
9)    Eventuelt. 

Stk. 2:      Forslag fra medlemmer skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (GF). Kandidater til bestyrelsen opfordres til at melde sit kandidatur til bestyrelsen forud for GF men kan dog opstille på selve GF.  

§6 

Stk. 1:      Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden, bestyrelsen eller 30 medlemmer ønsker det. 

§7 

Stk. 1:      Indkaldelse til generalforsamlingens møder foretages af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Varslet skal være mindst 8 uger til såvel ordinære som ekstraordinære møder. Indkaldelse sker via mail eller PFFL’s Facebook side. 

Stk. 2:      Mødet ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden for bestyrelsen. 

Stk. 3:      Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem, dog kan et medlem kun afgive stemme for sig selv og ét andet medlem. Fuldmagter sendes skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. 

Stk. 4:      For at opnå stemmeret på generalforsamlingen samt være valgbar til bestyrelsen skal man have været betalende medlem i mindst 2 måneder. 

Stk. 5:      Ved opstilling til bestyrelsen skal opstiller loyalt oplyse, om vedkommende allerede er medlem af en bestyrelse eller beklæder en anden form for tillidspost i en given forening eller organisation, som udfører arbejde indenfor et område, hvor PFFL også er aktiv.  

Bestyrelsen 

§8 

Stk. 1:      Bestyrelsen består af formand, næstformand, It-ansvarlige, kommunikationsansvarlig og kasserer samt 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen skal som minimum bestå af 3 personer. Generalforsamlingen afholder valg til posterne; formand, IT-ansvarlig og kommunikationsansvarlig i lige år, samt næstformand, kasserer og 1. og 2. suppleant i ulige år, alle for en 2-årig periode. Hvis PFFL mangler en eller to suppleanter i et lige år, vil der også være valg til suppleantposten.

Stk. 2:      Frivillige skal ved indtræden i bestyrelsesarbejdet loyalt oplyse, om vedkommende er medlem af anden bestyrelse el lign., jf §7 stk5. 

Stk. 3:      Udtræder et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder en suppleant eller andet bestyrelsesmedlem på vedkommendes plads frem til førstkommende generalforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden. 

Stk. 4:      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 

Stk. 5:      I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. 

Stk. 6:      Bestyrelsen kan inddrage menige medlemmer som frivillig arbejdskraft i bestyrelsens arbejdsgruppe, dog har menige medlemmer principielt ingen stemmeret.  

Stk. 7:      Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at drosle ned på arbejdet af hensyn til medlemmernes helbred, jf. §2 stk. 5. 

§9 

Stk. 1:      Bestyrelsen, herunder formand og næstformand, skal til enhver tid udføre sit arbejde med henblik på at varetage PFFL’s formål og interesser, herunder at sikre bedst mulige betingelser for fremtidige nye frivillige kræfters overtagelse af bestyrelsesopgaverne.  

Tegningsregler 

§10 

Stk. 1:      PFFL tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

Årsrapporten (årsregnskabet) 

§11 

Stk. 1:      PFFL’s regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2:      Årsrapporten godkendes af foreningens revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling, jf. §5, stk. 1

Eksklusion 

§12 

Stk. 1:      Et medlem, der gør sig skyldig i grov krænkelse eller gentagne tilsidesættelser af den loyalitetspligt, som man skylder fællesskabet i PFFL, kan ekskluderes. 

Stk. 2:      Beslutning om eksklusion træffes af PFFL’s bestyrelse. 

Vedtægtsændring 

§13 

Stk. 1:      Alle beslutninger bortset fra vedtægtsændring og opløsning af PFFL kan træffes ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede. 

Stk. 2:      Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

Opløsning

§14 

Stk. 1:      Beslutning om PFFL’s opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og der herefter inden for 4 måneder afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor ligeledes 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. 

Stk. 2:      Vedtages det endeligt at opløse PFFL, skal foreningens overskydende midler anvendes til fremme af PFFL’s formål eller et beslægtet almennyttigt formål. Bestyrelsen træffer afgørelse herom efter beslutningen om opløsning.  

Ikrafttrædelsesbestemmelse 

§15 

Stk.1       Disse vedtægter, som er vedtaget på den stiftende generalforsamling og træder i kraft straks efter vedtagelsen.