Vedtægter

Navn og hjemsted: Patientforening for Funktionelle Lidelser, Trimlebakken 5, 6800 Varde

§1
Stk. 1:
 Foreningens navn er PFFL, (Patientforeningen For Funktionelle Lidelser)

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Varde Kommune.

Målgruppe og formål

§2
Stk. 1: 
PFFLs målgruppe er personer og pårørende, som har eller har haft en funktionel lidelse eller som er eller har været pårørende til personer med en funktionel lidelse

Stk. 2: PFFL skal arbejde for udbredelse af kendskabet til diagnosen funktionelle lidelser, navnlig med henblik på, at medlemmerne i mindre grad oplever diskrimination og manglende forståelse, herun­der at støtte, råde og vejlede det enkelte medlem.

Stk. 3: PFFL driver patientpolitik og er partipolitisk uafhængig.

Stk. 4: Målsætningen søges navnlig opfyldt ved,

  • at sprede information ved afholdelse af kurser, seminarer, udsen­delse af ny­hedsbreve og lign.,
  • at samarbejde med andre og patientorganisationer her i landet og i udlandet,
  • at støtte forskning til gavn for målgruppen, og udbrede kendskabet til sygdommen
  • at være et talerør for personer eller pårørende for patienter med en funktionel lidelse.

 Medlemmer

§3
Stk. 1: 
Som medlemmer af PFFL kan optages såvel enkeltpersoner som firmaer, in­stitutioner og foreninger, der vil arbejde for og støtte PFFLs formål.

Stk. 2: Et medlemskab har effekt fra foreningens modtagelse af betaling for medlemskabet. Alle medlemmer optages på en medlemsliste.

Stk. 3: For medlemmer, der trods påkrav herom ikke beta­ler forfaldent kontingent, ophører medlemskabet uden videre ved udløb af medlemmets hidtidige medlemsperiode.

Generalforsamlingen

§4
Stk. 1: 
PFFLs øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af samtlige medlemmer af PFFL

§5

Stk. 1: Generalforsamlingen afholder ordinært møde hvert år i sidste kvartal af året med følgende dagsorden som faste punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Beretning om PFFLs virksomhed til godkendelse.

4) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer af generalforsamlingen.

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg jf. § 8.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.

Stk. 2: Forslag fra medlemmer og opstilling af kandidater til besty­relsen, skal være anmeldt til bestyrelsens formand senest 4 uger før generalforsamlingen. Hvis der ikke inden fristens udløb er op­stillet det antal kandidater, som skal vælges, jf. § 8, stk. 1, kan yderligere kandidater opstilles på selve generalforsamlingen.

§6
Stk. 1:
 Ekstraordinær generalforsamling skal afhol­des, når formanden, besty­rel­sen eller 30 medlemmer ønsker det.

§7
Stk. 1: 
Indkaldelse til generalforsamlingens møder foretages af formanden eller ved dennes for­fald af næstfor­manden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Varslet skal være mindst 8 uger til såvel ordinære som ekstraordinære møder. Indkaldelse sker via mail eller PFFLs Facebook side.

Stk. 2: Mødet ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden for bestyrelsen.

Stk. 3: Hvert medlem har én stemme efter 2 måneders medlemskab. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem, dog kan et ­medlem kun afgive stemme for sig selv og et andet medlem.

Stk. 4: For at opnå stemmeret på generalforsamlingen samt være valgbar til bestyrelsen skal man have været betalende medlem i mindst 2 måneder.

Stk. 5: Fuldmagt afgives skriftligt.

Bestyrelsen

§8
Stk. 1: 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, It-ansvarlige, kommunikationsansvarlig og kasserer samt 1. og 2. suppleant.


Heraf vælger generalforsamlingen i ulige år – for en pe­riode af to år – en formand, næstformand, It-ansvarlig, kommunikationsansvarlig, kasser og 1. og 2. suppleant.

Stk. 2: Forud for opstilling til valg til bestyrelsen, skal vedkommende loyalt oply­se, om vedkommende er medlem af nogen bestyrelse eller beklæder en anden form for til­lidspost i en eller flere andre foreninger eller organisationer, som udfører arbejde in­denfor et eller flere områder, hvor PFFL også er aktiv.

Stk. 3: Udtræder et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder en suppleant på vedkommendes plads frem til førstkommende generalforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden.

Stk. 4: Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal være personer, som tilhører forenin­gens mål­gruppe, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvde­len af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 6: I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens – eller i dennes fravær næst­formandens – stemme afgørende.

Tegningsregler

§10
Stk. 1: 
PFFL tegnes af bestyrelsens formand og næstfor­mand i forening eller af formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Årsrapporten (årsregnskabet)

§11
Stk. 1: 
PFFLs regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Årsrapporten revideres af en på det ordinære repræ­sentantskabsmøde valgt revisor.

Eksklusion

§12
Stk. 1: 
Et medlem, der gør sig skyldig i grov krænkelse eller gentagne tilsidesættelser af den loyalitetspligt, som man skylder fællesskabet i PFFL, kan ekskluderes.

Stk. 2: Beslutning om eksklusion træffes af PFFL´s bestyrelse.

Vedtægtsændring

§13
Stk. 1: 
Alle beslutninger bortset fra vedtægtsændring og opløsning af PFFL kan træf­fes ved sim­pelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2: Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlem­mer stem­mer for forslaget.

Opløsning

§14
Stk. 1: 
Beslutning om PFFLs opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 de fremmødte medlemmer stem­mer derfor, og der herefter inden for 4 måneder afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor ligeledes 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning.

Stk. 2: Vedtages det at opløse PFFL, træffer generalforsamlingen ved sim­pel flertalsbe­slutning bestemmel­se om, at PFFL’s midler skal anvendes til fremme af PFFL formål eller et dermed be­slægtet almennyttigt øjemed som nærmere angivet i be­slutningen.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§15
Disse vedtægter, som er vedtaget på den stiftende generalforsamling og træder i kraft straks efter vedtagelsen.